Lisää
Hyvinvointia
työhön

Balint-ryhmät - lääkärien ryhmätyönohjausmuoto

Balint-työnohjaus on yksi lääkärien ryhmätyönohjauksen muoto, jossa painopiste on potilas-lääkärisuhteen tutkimisessa.  Lääkärin vastaanotolla on potilaita, joiden oirekuva ja sairauskäyttäytyminen eivät sovi perinteiseen biolääketieteelliseen malliin. Nämä potilaat herättävät usein lääkärissä turhautumisen ja kiukun tunteita, jotka puolestaan voivat haitata hoitosuhdetta ja kuormittaa hoitavaa lääkäriä henkisesti.

Miten Balint-ryhmä toimii ?

Balint-ryhmän ohjaajana toimii koulutettu psykiatri tai yleislääkäri. Ryhmä on yleensä kiinteä, kooltaan 5-10 lääkäriä ja se kokoontuu 2-3 viikon välein puolitoista tuntia kerrallaan. Ryhmän aluksi lääkäri kertoo häntä askarruttavasta potilastapauksesta muistinvaraisesti ja ryhmä voi tehdä tarkentavia kysymyksiä. Jatkotyöskentelyssä tapauksen esittäjä jää kuuntelemaan, mitä ajatuksia, tunteita ja mielikuvia hänen esittämänsä tapaus on muissa ryhmäläisissä herättänyt. Keskeistä ryhmässä on saada vapaan keskustelun avulla syntymään kommunikaatiota ryhmäläisten välille. Jokainen kommentti edustaa jotain puolta potilaassa, lääkärissä tai heidän välisessään suhteessa. Ryhmässä osallistujat samaistuvat eri kohtiin potilaan tarinassa ja keskustelussa löytyy hoitosuhteeseen uusia näkökulmia.

Ohjaajan tehtävänä on huolehtia siitä, että ryhmässä on työskentelylle riittävän turvallinen ilmapiiri ja että työskentelyn painopiste säilyy potilas-lääkärisuhteen tarkastelussa. Oleellista ei ole oikean diagnoosin löytäminen, vaan riittävän hyvän yhteistyösuhteen syntyminen potilaan kanssa. Potilasta pyritään ymmärtämään hänen elämäntilanteensa kautta. Potilaan lääkärissä herättämät tunteet kertovat potilaasta ihmisenä. Lääkärikeskeisyydestä pyritään potilaskeskeisyyteen.

Kuka oli Balint ?

Michael Balint oli unkarilais-brittiläinen psykoanalyytikko, joka aloitti 1950-luvulla Lontoossa yleislääkärien ryhmätyönohjauksen. Toiminnan alkuvaihetta on kuvattu jo klassikoksi muodostuneessa kirjassa "The Doctor, His Patient and the Illness"(1957). Psykiatri Juhani Rekola toi sen Suomeen vuonna 1977.  Balint-toimintaa on tällä hetkellä useissa maissa ja kattojärjestönä toimiin International Balint Federation, jonka kotisivuilla löytyy lisätietoa : http://www.balintinternational.com/ .

Suomen Lääkäreiden Balint-yhdistys: http://balint.yhdistysavain.fi/

Mitä hyötyä Balint-ryhmästä ?

Michael Balint piti työnohjauksen tavoitteena pientä, mutta merkityksellistä muutosta lääkärin persoonallisuudessa. Potilaan tilanteen monipuolisempi hahmottaminen ryhmän avulla voi auttaa umpikujaan joutunutta lääkäriä löytämään uusia näkökulmia ja toimintatapoja suhteessa potilaaseen.

Ruotsalainen yleislääkäri Dorte Kjeldmand on tutkinut Balint-tyyppiseen ryhmätyönohjaukseen osallistuneita lääkäreitä. Ryhmään osallistuneet olivat verrokkiryhmää tyytyväisempiä työhönsä ja kokivat työssään parempaa hallinnan tunnetta. Heillä oli omasta mielestään paremmat valmiudet kohdata psykosomaattisista oireista kärsiviä potilaita. Ryhmään osallistujat kokivat ryhmätyönohjauksen parantavan osaamista potilas-lääkärisuhteessa ja vahvistavan ammatillista identiteettiä. Myös työssä jaksaminen parantui; osallistuvat kykenivät löytämään iloa ja haasteita potilassuhteissa.


Julkaisujärjestelmä SiteSystem Netello Systems Oy