Lisää
Hyvinvointia
työhön

Työnohjaus

Työnohjaus on työnyhteisön ja henkilöstön kehittymisen väline. Työnohjaus parantaa työntekijän, yrityksen johdon tai työyhteisön valmiuksia vastata erilaisiin haasteisiin ja varautua työelämän muutoksiin. Työnohjauksessa tarkastellaan omaa työtä ja työminää sekä organisaation tai työyhteisön toimintaa.

Työnohjaus tukee ammatillista kehitystä, parantaa yhteistyövalmiuksia, selkiyttää työrooleja ja luo yhteisen käsityksen työn tarkoituksesta ja tavoitteista. Kun työntekijä oppii  paremmin ymmärtämään ja jäsentämään omaa työtään, pystyy hän  rajaamaan työtään oleelliseen ja sitä kautta työnohjaus auttaa ehkäisemään ylikuormitusta ja uupumista.

Työnohjauksesta on hyötyä silloin, kun työssä on paljon tunneperäisiä rasitteita, työ vaatii paljon harkintaa ja päätöksentekoa tai työmäärän rajaaminen on välttämätöntä. Tällaisia tehtäviä ovat mm. esimiestehtävät ja asiantuntijatyö, joille on ominaista tilanteiden epävarmuus, monimutkaisuus, epävakaisuus, ainutlaatuisuus ja erilaiset arvokonfliktit. Tilanteisiin ei ole olemassa valmiita ratkaisuja

Työnohjausta toteutetaan yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Myös kokonaisen työyhteisön työnohjaus on mahdollista. Työnohjaus toteutuu ennalta sovitun aikataulun mukaisesti 1-2 kertaa kuukaudessa. Työnohjaukselle laaditaan työn laadusta riippuvat tavoitteet, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Työnohjauksesta laaditaan kirjallinen sopimus.


Julkaisujärjestelmä SiteSystem Netello Systems Oy