Työyhteisöpalvelu
Työnilo

Palvelut

Haluaisitko kuulla lisää palveluista?

Ole rohkeasti yhteydessä, niin keskustellaan lisää.

p. 040 5063685 kristiina.toivola@tyonilo.fi

Työnohjaus

Työnohjaus on työn kehittämisen väline ja ammattilaisen keino tarkastella omaa toimintaansa säännöllisesti yhteistyösuhteessa. Työnohjaus parantaa kykyä vastata erilaisiin haasteisiin ja varautua työelämän muutoksiin.

Työryhmän työnohjaus selkiyttää työrooleja ja luo yhteisen käsityksen työn tarkoituksesta ja tavoitteista. Kun työntekijä / työryhmä oppii ymmärtämään ja jäsentämään omaa työtään, on helpompi rajata ja priorisoida työtä. Sitä kautta työnohjaus auttaa ehkäisemään ylikuormitusta ja uupumista. Muutostilanteissa tämä kyky keskustella työstä ja sen tavoitteista on erityisen tärkeää.

Työnohjauksesta on hyötyä silloin, kun työssä on paljon tunneperäisiä rasitteita, työ vaatii paljon harkintaa ja päätöksentekoa tai työmäärän rajaaminen on välttämätöntä. Tällaisia tehtäviä ovat mm. esimiestehtävät ja asiantuntijatyö, joille on ominaista tilanteiden epävarmuus, monimutkaisuus, epävakaisuus, ainutlaatuisuus ja erilaiset arvokonfliktit. Tilanteisiin ei ole olemassa valmiita ratkaisuja. Pitää löytää oma tapa tehdä työtä.

Erityinen ryhmä, joka hyötyy työnohjauksesta on uudessa ammattiroolissa esimerkiksi esimiestyössä tai asiantuntijatyössä aloittavat. Olen paljon ohjannut lääkäriesimiehiä heidän siirtyessään uuteen rooliin.

Työnohjausta toteutetaan yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Myös kokonaisen työyhteisön työnohjaus on mahdollista. Työnohjaus toteutuu ennalta sovitun aikataulun mukaisesti 1-2 kertaa kuukaudessa. Työnohjaukselle laaditaan työn laadusta riippuvat tavoitteet, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Työnohjauksesta laaditaan kirjallinen sopimus.

Lue lisää lääkärien työnohjauksesta. Tietoa löytyy myös täältä.

 

Konsultointi

Konsultointi on luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa konsultti antaa asiakasyrityksen käyttöön oman asiantuntemuksensa.

Esimiestyössä tulee usein esille tilanteita, joihin olisi hyvä saada ulkopuolista näkemystä. Konsultointi voidaan toteuttaa kertaluonteisena tai pidempänä prosessina ja se voi olla yksilökonsultointia tai esim. johtoryhmän konsultointia. Henkilöstön ristiriita- ja muutostilanteissa on mahdollista hyödyntää ulkopuolista kokemusta ja ammattitaitoa.

Voin myös auttaa erilaisten henkilöstöpalvelujen ja esim. työterveyshuoltopalvelujen tuottajan valinnassa. Työterveyshuollon tuntemus auttaa valitsemaan yrityksen kannalta tarkoituksenmukaisimman ja kustannustehokkaimman palvelujen tuottajan.

Koulutus

Työhyvinvointiin liittyvät luennot, erityisesti henkinen hyvinvointi työssä ja muutosten hallinta sopivat osaksi yrityksen työhyvinvointitoimintaa. Pienryhmämuotoinen tiimikoulutus mahdollistaa osanottajien omasta työstä nousevien teemojen käsittelyn.

Koulutus suunnitellaan jokaiselle kohderyhmälle erikseen ja painotuksissa otetaan huomioon yrityksen ajankohtainen tilanne.

Muutoskoulutus on tärkeää toimintamallien muuttuessa, rekrytoitaessa uusia ihmisiä ja henkilöstön vähentämistilanteissa. Pienryhmissä voidaan syventää luennon teemoja.

Esimiesten pienryhmävalmennus osanottajien omien tapausten pohjalta antaa parempia valmiuksia henkilöjohtamiseen ja työyhteisön kriisitilanteiden hallintaan.

Balint-ryhmät - lääkärien ryhmätyönohjausmuoto

Balint-työnohjaus on yksi lääkärien ryhmätyönohjauksen muoto, jossa painopiste on potilas-lääkärisuhteen tutkimisessa. Jotkut potilaat herättävät usein lääkärissä turhautumisen ja kiukun tunteita, jotka puolestaan voivat haitata hoitosuhdetta ja kuormittaa lääkäriä.

Michael Balint piti työnohjauksen tavoitteena pientä, mutta merkityksellistä muutosta lääkärin persoonallisuudessa. Potilaan tilanteen monipuolisempi hahmottaminen ryhmän avulla voi auttaa umpikujaan joutunutta lääkäriä löytämään uusia näkökulmia ja toimintatapoja suhteessa potilaaseen.

Ruotsalainen yleislääkäri Dorte Kjeldmand on tutkinut Balint-tyyppiseen ryhmätyönohjaukseen osallistuneita lääkäreitä. Ryhmään osallistuneet olivat verrokkiryhmää tyytyväisempiä työhönsä ja kokivat työssään parempaa hallinnan tunnetta. Heillä oli omasta mielestään paremmat valmiudet kohdata psykosomaattisista oireista kärsiviä potilaita. Ryhmään osallistujat kokivat ryhmätyönohjauksen parantavan osaamista potilas-lääkärisuhteessa ja vahvistavan ammatillista identiteettiä. Myös työssä jaksaminen parantui; osallistuvat kykenivät löytämään iloa ja haasteita potilassuhteissa.

http://www.balintinternational.com/ 

http://balint.yhdistysavain.fi

Hyvinvoiva lääkäri on terveydenhuollon sydän

Kiinnostukseni kohde on ihan urani alusta lähtien  lääkärien työhyvinvointi . Hyvinvointi lähtee selkeästä perustehtävästä, järkevästä työnjaosta , kohtuullisesta työkuormituksesta, jota tukee välittävä ja selkeä johtaminen.  Oman työn tutkiminen työnohjauksessa ryhmässä tai kahdestaan työnohjaajan kanssa  on yksi tapa kehittyä ammatillisesti ja parantaa oman työn hallintaa.

Luottamuslääkärit

Lääkärin on sairastuessaan tai työkyvyn ollessa uhattuna joskus vaikea hakea itselleen apua. Luottamuslääkärin puoleen voit kääntyä, jos koet tarvitsevasi apua tilanteeseesi erityisen luottamuksellisesti tai oman työterveyshuollon ulkopuolelta.

Olen toiminut luottamuslääkärinä yli 20 v ja auttanut lääkäriä terveydellisissä ja muissa työhön ja työhyvinvointiin liittyvissä ongelmissa ja hoitoon hakeutumisessa, jos lääkärin on vaikea hakea apua muualta. Luottamuslääkärit eivät korvaa työterveyshuoltoa, mutta toimivat lääkärien lääkäreinä niissä tilanteissa, joissa hoitoon halutaan hakeutua luottamuksellisesti ja kollegalta tukea saaden.

Luottamuslääkärien antama hoito on usein oikeaan hoitopaikkaan ohjaamista ja hoidon aloitusta. Luottamuslääkäri voi esimerkiksi auttaa kuntoutukseen hakeutumisessa, neuvoa päihdeongelmien hoidon aloituksessa tai antaa työnohjausta hankalissa tilanteissa.


Hoitoon hakeutuminen on maksutonta

Luottamuslääkärien antama hoito ja neuvonta on Lääkäriliiton jäsenelle maksutonta kolmen käyntikerran osalta. Lääkäriliitto maksaa luottamuslääkärille korvauksen kollegan hoitamisesta. Potilaana olleen lääkärin nimi tai muut henkilökohtaiset tiedot eivät tule liiton tietoon. Käyntitiedot on mahdollista salata joko vastaanoton yhteydessä tai Kanta-palvelussa. Osa asioista voidaan hoitaa myös puhelimessa tai toimistollani Rauhankadulla.

Luottamuslääkäriä tarvitessasi voit ottaa yhteyttä puhelimella 040 5063685 tai sähköpostilla: kristiina.toivola@fimnet.fi tai kristiina.toivola@tyonilo.fi.


Vastaanottoni on Pihlajalinnassa, Yliopistonkatu 29 B
 
Ajanvarauksessa p. 010 312178 voit kertoa, että kyse on luottamuslääkärikäynnistä

Ryhmäanalyysi

Ryhmäanalyysi on Euroopassa laajalle levinnyt ryhmäpsykoterapian ja vuorovaikutuksen kehittämisen malli, jota käytetään laajasti.

Olen ryhmäpsykoanalyyttinen kouluttajapsykoterapeutti ja toimin kouluttajana Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutuksessa ja voin toimia koulutustyönohjaajana. Olen Group Analytic Society Internationalin täysjäsen.

Ryhmäanalyysi on tapa työskennellä ja ajatella koskien ryhmää. Ryhmäanalyysiä sovelletaan paitsi hoidollisiin pienryhmiin, myös suurryhmiin, työyhteisöihin ja organisaatioihin.

Ryhmäanalyysi ei ole yksittäinen teoria, vaan se on saanut vaikutteita mm. psykoanalyysistä, systeemiteoriasta, sosiologiasta ja antropologiasta. Mielenkiinnon kohteena on erityisesti yksilön ja ryhmän välinen suhde. Ryhmäanalyysi korostaa ihmisen kokemuksen sosiaalista luonnetta.

Lisää tietoa : https://ryhmaanalyysiyhdistys.fi

Ryhmäanalyyttinen ryhmäterapia

Ryhmäanalyyttinen ryhmä terapiassa, työnohjauksessa ja työyhteisöjen kehittämisessä.

Ryhmäanalyysi on tapa työskennellä ja ajatella koskien ryhmää. S. H. Foulkes alkoi 1940-luvulla kehittää vuorovaikutuksen mallia, jossa jokainen oppisi ottamaan vastuuta itsestään ja muista pitäen kiinni samalla omista oikeuksistaan. Hän perusti terapiaryhmän, jonka kokemuksista alkoi kehittyä ryhmäanalyysi. Ryhmäanalyyttisiä ryhmiä ja ryhmäanalyyttistä menetelmää käytetään myös mm. työnohjauksessa sekä työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittämisessä.

Ryhmäanalyysi ei ole yksittäinen teoria, vaan se on saanut vaikutteita mm. psykoanalyysistä, systeemiteoriasta, sosiologiasta ja antropologiasta. Mielenkiinnon kohteena on erityisesti yksilön ja ryhmän välinen suhde. Ryhmäanalyysi korostaa ihmisen kokemuksen sosiaalista luonnetta.

Keskeistä ryhmäanalyyttisessä ryhmässä on saada vapaan keskustelun avulla syntymään kommunikaatiota ryhmäläisten välille. Kommunikaatio vie prosessia eteenpäin. Kaikki ryhmän jäsenten ilmaisevat ideat ja ajatukset ovat arvokkaita ja niitä arvostetaan sellaisinaan ryhmän kokonaisuutta edistävinä.

Ryhmäanalyyttinen terapiaryhmä/hoitoryhmä sopii useimmille psykoterapiaa tarvitseville henkilöille. Hoitoon hakeutumisen syynä voivat olla psyykkiset ja psykosomaattiset oireet, vaikeudet tulla toimeen itsensä kanssa ja vaikeudet ihmissuhteissa. Kun ongelmat ovat ennen kaikkea sosiaalisessa kanssakäymisessä ja vuorovaikutuksessa, on ryhmäterapia usein yksilöterapiaa parempi vaihtoehto. Usein ryhmäterapia on myös suositeltava jatkohoito yksilöterapian jälkeen.

Lisätietoa: http://ryhmaanalyysiyhdistys.fi/

Psykoterapia

Ryhmäanalyyttinen terapiaryhmä/hoitoryhmä sopii useimmille psykoterapiaa tai muuta psykososiaalista tukea tarvitseville henkilöille. Monet ongelmat ovat ennen kaikkea sosiaalisessa kanssakäymisessä ja vuorovaikutuksessa ja silloin on ryhmäterapia on hyvä vaihtoehto. Ryhmäterapia voi olla jatkohoito yksilöterapian jälkeen.

Tällä hetkellä minulla ei ole käynnissä psykoterapiaryhmiä. Voin tehdä erillisellä sopimuksella lyhyitä 10-12 kerran terapiaryhmiä, jos ryhmään valinta ja ohjaus tapahtuu jossain muussa hoitoyksikössä.

Kelan kuntoutuspsykoterapioita minulla ei ole mahdollisuutta tällä hetkellä tehdä